De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg

Examenreglement Liquoristen

Download: Tentamen- en examenreglement voor het Diploma Liquorist van de Wijnacademie

1.Algemene bepalingen

Dit reglement verstaat onder:

1.1 Wijnacademie®: het instituut dat de opleiding tot het behalen van het Diploma Liquorist van de Wijnacademie® en de bijbehorende tentamens en examens organiseert, dan wel onder verantwoording doet organiseren.

1.2 Tentamen: de theorie- en organoleptische toets welke onder toezicht van de examencommissie en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Wijnacademie® wordt afgenomen.

1.3 Examen: de theorie- en organoleptische toets welke onder toezicht van de examencommissie en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Wijnacademie® wordt afgenomen.

1.4 Examencommissie: de commissie, bestaande uit tenminste 3 personen, welke met het afnemen van de tentamen en examen ten behoeve van de cursisten van de Wijnacademie® is aangewezen en belast. De benoeming geldt voor twee jaar, herbenoeming is mogelijk.

1.5 Voorzitter van de examencommissie: het door het bestuur van de Wijnacademie® aangewezen lid van de examencommissie.

1.6 Kandidaat: de deelnemer aan het tentamen en examen voor het Diploma Liquorist van de Wijnacademie®. Omwille van de leesbaarheid is in dit reglement uitsluitend gebruik gemaakt van de mannelijke voornaamwoorden. De bepalingen zijn eveneens van toepassing op vrouwelijke kandidaten.

1.7 Diploma: Het Diploma Liquorist van de Wijnacademie® dat aan de kandidaat, die voor het examen is geslaagd, wordt uitgereikt. 1.8 Uitslagbrief: de brief waarin de uitslag van het tentamen en de uitslag van het examen en de behaalde resultaten zijn vermeld en die aan de kandidaat, welke aan de bepalingen van dit reglement heeft voldaan, wordt uitgereikt.

2.Tijdstip van het tentamen en examen

2.1 Het tentamen en het examen voor het Diploma Liquorist van de Wijnacademie® wordt jaarlijks bij voldoende deelnemers georganiseerd en onder toezicht van de examencommissie afgenomen.

3. Toelating tot het tentamen en examen

3.1 Aan het tentamen en examen kunnen deelnemen zij, die de opleiding voor het Diploma Liquorist van de Wijnacademie® hebben gevolgd en voorts in het bezit zijn van het branche-erkende Slijtersvakdiploma dan wel het Gedistilleerdbrevet of een gelijkwaardig diploma welke is erkend door de Stichting Dranken Examens Normering. Eveneens kunnen deelnemen zij, die naar het oordeel van het bestuur van de Wijnacademie® in aanmerking komen voor het afleggen van het tentamen en examen.

3.2 De kandidaat onderwerpt zich door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier aan de bepalingen van het tentamen- en examenreglement. Dit kan schriftelijk of digitaal.

3.3 De kandidaat dient voor de aanvang van het tentamen en examen aan hun financiële verplichtingen tegenover de Wijnacademie®, te hebben voldaan.

3.4 Tot het tentamen en het examen, dat niet openbaar is, wordt slechts toegang verleend aan personen, opgeroepen en ingeschreven of uitgenodigd door of namens de voorzitter van de examencommissie.

3.5 Een kandidaat kan slechts aan het tentamen en examen deelnemen, indien hij op zijn naam gestelde tentamen/examenoproep en een op zijn naam gestelde geldige legitimatie overlegt.

3.6 Onder een geldige legitimatie wordt uitsluitend verstaan: a) Paspoort (alleen geldig tot de daarin genoemde einddatum) b) Identiteitskaart, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten c) Rijbewijs (alleen geldig tot de daarin genoemde einddatum) d) Reisdocument, afgegeven n.a.v. het verdrag van 28 juli 1951 4(vluchtelingen paspoort).

4. Het tentamen en het examen

4.1 De examencommissie: beslist over de inhoud van het tentamen en van het examen, dat in beide gevallen zal bestaan uit: a) Een organoleptisch deel b) Een theoretisch deel.

4.2 Tijdens het organoleptische deel: kan gebruikgemaakt worden van gedistilleerde dranken, likeuren enz. volgens een van tevoren vastgestelde en voor de kandidaat bekende lijst met dranken. Deze dranken lijst ligt op het tentamen en examen klaar.

4.3 De examencommissie stelt het aantal en de inhoud van de opdrachten vast.

4.4 De kandidaat mag uitsluitend het materiaal gebruiken dat hem door de examencommissie wordt verstrekt.

4.5 Alle bescheiden die ten behoeve van het tentamen en het examen worden verstrekt, blijven eigendom van de Wijnacademie® en moeten desgevraagd worden ingeleverd.

4.6 Wijnacademie® een tentamen. Het resultaat van het tentamen is medebepalend voor de vaststelling van het resultaat van het examen.

4.7 Gedurende een tijdvak van vier aaneengesloten examentijdstippen heeft een kandidaat de gelegenheid om voldoende resultaat te behalen voor de twee afzonderlijke module-examens. Het tijdvak gaat in vanaf de maand en het jaar waarin voor de eerste keer werd deelgenomen aan één of meer module-examens. In de praktijk betekent dit dat een kandidaat twee jaar de gelegenheid heeft. In deze periode kan de kandidaat verschillende malen aan de module-examens deelnemen. Tentamen deelname is een keer per jaar en alleen in maart/april. Indien een kandidaat recht kan doen gelden op vrijstelling van het organoleptische of van het theoretische examen gedeelte vervalt deze mogelijkheid voor dat onderdeel. In ieder geval is er sprake van vrijstelling indien bij een vorig examen een voldoende is gehaald voor het organoleptische of theoretische gedeelte (inclusief eventuele hulp van een bonuspunt of punten). De vrijstelling geldt voor maximaal 2 jaar en deze periode is van kracht voor deelname vanaf de eerste keer aan een examenonderdeel en geldt voor de direct aansluitende examens. Na het verstrijken van deze 2 jaar (4 x deelname) moet weer voor beide onderdelen examen worden gedaan. Dus bij examen deelname in mei 2018 is de vervaldatum geldigheid bij behaalde voldoende resultaten september 2019. In mei 2020 zal er weer voor beide onderdelen examen gedaan moeten worden. Een herexamen kandidaat die deelneemt aan het organoleptische of theoretische deel van het examen kan vooraf jaarlijks in het voorjaar ook deelnemen aan het tentamen voor dit betreffende gedeelte.

4.8 Het tentamen en examen dat in een bepaald jaar wordt afgenomen is, met inachtneming van het bepaalde in de exameneisen, gebaseerd op de gehanteerde lesstof van het desbetreffende cursusjaar. Kandidaten die een examen afleggen in een ander jaar dan het jaar waarin zij de opleiding hebben gevolgd, kunnen zich nimmer beroepen op eventuele afwijkende, door hen bestudeerde lesstof die in eerdere jaren werd gehanteerd. (Benodigde studieboeken kunnen eventueel nabesteld worden tegen het dan geldende tarief.)

5. Waardering en normen

5.1 De kandidaat is geslaagd indien hij voldoende resultaat heeft gehaald voor: a) Het organoleptisch deel van het tentamen en het examen. Het resultaat wordt gevormd door de som van beide delen, b) Het theoretisch deel van het tentamen en het examen. Het resultaat wordt gevormd door de som van beide delen.

5.2 De examencommissie stelt binnen de richtlijnen van de Wijnacademie® de normen vast voor slagen en afwijzen.

5.3 Puntentelling tentamen en examen Liquoristen opleiding van de Wijnacademie® seizoen 2017/2018. Theorie 45 vragen

  • 40 multiple-choice en 5 open vragen.
  • Bij multiple-choice maximaal 1 punt per vraag en
  • Bij open vragen maximaal 2 punten per vraag.
  • Dus in totaal kunnen 50 punten worden behaald.

Theorie tentamen

  • 35 t/m 44 punten levert 1 bonuspunt op.
  • 45 t/m 50 punten levert 2 bonuspunten op

Organoleptisch tentamen

  • 8 t/m 10 dranken goed levert 1 bonuspunt op.
  • 11 t/m 12 dranken goed levert 2 bonuspunten op.

Theorie-examen

  • 30 punten geslaagd.

Organoleptisch examen

  • 8 dranken goed geslaagd.

Voorbeeldberekening examencijfer bij behalen bonuspunt. Op het examen theorie cijfer 5 behaald, maar bij het tentamen theorie 1 bonuspunt behaald, dan is men geslaagd hiervoor. Cijfer 5 + 1 bonuspunt geeft een cijfer 6. Behaalde Tentamen bonuspunten toekennen aan het examen geldt alleen bij examencijfers wanneer voor het betreffende onderdeel een eindresultaat behaald is dat lager is dan een 6. De behaalde bonuspunt(en) voor een tentamen onderdeel gelden alleen voor het eerst hierop volgende betreffende examenonderdeel en kan verder niet meer worden meegenomen naar de andere herkansingen voor dat onderdeel.

5.4 Afgewezen worden die kandidaten, die geen voldoende of meer hebben behaald.

6. Uitslag, bezwaar en beroep

6.1 De kandidaat wordt namens de examencommissie zo spoedig mogelijk van het door hem behaald resultaat in kennis gesteld.

6.2 Bezwaar met betrekking tot het tentamen of examen en al hetgeen daarmee in verband staat, dient uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de uitslagbrief in het bezit te zijn van de secretaris van de examencommissie, uitsluitend middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst.

6.3 Beroep met betrekking tot de beslissing van de examencommissie op het door de kandidaat aangetekende bezwaar dient uiterlijk 10 dagen na dagtekening van de brief met de vermelde beslissing in bezit te zijn van het bestuur van de Wijnacademie® uitsluitend middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst. Het bestuur van de Wijnacademie® beslist als hoogste instantie.

6.4 Na een termijn van zes maanden na het examen worden de examenuitwerkingen vernietigd.

7. Herexamen (in uitzonderlijke gevallen)

7.1 In geval het bestuur van de Wijnacademie® in overleg met de examencommissie besluit tot een herexamen, stelt het bestuur tegelijkertijd de datum en locatie vast.

7.2 De kandidaten die in aanmerking komen voor een herexamen, ontvangen hiervan ten minste 14 dagen voor aanvang van het herexamen bericht. Deelname is niet verplicht, bij niet-deelname blijft het oorspronkelijk behaalde cijfer gehandhaafd.

7.3 Tegen het al dan niet vaststellen van een geheel dan wel gedeeltelijk herexamen staat geen beroep open, noch zal er enige precedentwerking van uitgaan.

7.4 Op het herexamen is dit reglement van toepassing.

7.5 Het behaalde resultaat, indien een hoger cijfer, komt in plaats van het cijfer dat bij het examen is behaald.

8 Gedragsbepalingen

8.1 Een kandidaat mag tijdens het tentamen en examen met geen andere personen contact hebben dan met de leden van de examencommissie en de met de uitvoering van het tentamen of examen daartoe aangestelde personen.

8.2 Indien de kandidaat zich ten aanzien van het tentamen of examen aan enig bedrog heeft schuldig gemaakt en dit voor of tijdens het tentamen of examen wordt ontdekt, zegt de voorzitter hem de verdere deelname aan het tentamen of examen.

8.3 Indien de kandidaat in enig opzicht in strijd met de voorschriften heeft gehandeld en deze onregelmatigheid voor of tijdens het tentamen/examen wordt ontdekt, kan de voorzitter van de examencommissie hem de verdere deelname aan het examen ontzeggen.

8.4 Het is de kandidaat niet toegestaan om opdrachten al dan niet volledig, over te schrijven of op welke wijze dan ook over te nemen op straffe van onmiddellijke ontzegging aan het tentamen of examen of ongeldig verklaren van het resultaat. Indien achteraf mocht blijken dat de kandidaat zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van deze bepaling, kan een schadevergoeding worden verlangd van maximaal € 2.500,- zijnde een deel van de ontwikkeling van de opdrachtenbank. Voorts voor deelname aan volgende examens ontzegd.

8.5 Het is de kandidaat niet toegestaan om enige vorm van communicatiemiddelen, mobiele telefoons, enz. en apparaten met een alfanumeriek toetsenbord, c.q. tekstgeheugen, zoals laptops, notebooks, organizers en andere soorten elektronische zakagenda’s of databanken mee te nemen in het examenlokaal.

8.6 Indien de ontdekking van het bedrog of onregelmatigheid eerst na afloop van het tentamen of examen plaatsvindt, verklaart de voorzitter gehoord de volledige examencommissie het afgelegde tentamen of examen nietig.

8.7 Indien na uitreiking van het diploma alsnog bedrog of onregelmatigheid wordt geconstateerd, kan het bestuur van de Wijnacademie® het diploma en de eventueel verstrekte bijbehorende versierselen terugvorderen.

8.8 Alvorens aan bovengenoemde maatregelen uitvoering te geven welke in de punten 1 t/m 7 zijn verwoord, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld gehoord te worden door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger in het bijzijn van afgevaardigde(n) van de examencommissie.

8.9 Indien uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemde maatregelen, heeft de kandidaat geen recht op restitutie van betaalde gelden.

9. Schade en aansprakelijkheid

9.1 Kandidaten doen door ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het tentamen of examen afstand van hun recht na afloop van het tentamen of examen het bestuur van de Wijnacademie® of de leden van de examencommissie op welke wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor door hen geleden schade of te lijden schade ten gevolge van onachtzaamheden, fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden, door voor genoemden begaan in verband met het tentamen of examen.

9.2 De bij de algemene bepalingen genoemde rechtspersonen en door hen aangewezen natuurlijke personen (uitgezonderd de kandidaat), zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor de schade welke het gevolg mocht zijn van hun betrokkenheid bij het tentamen of examen en al hetgeen daarmee in verband staat, behoudens geval hun grove schuld of opzet verweten kan worden.

9.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

10. Overige bepalingen

10.1 De voorzitter en/of secretaris van het bestuur van de Wijnacademie® heeft het recht iedere vergadering van de examencommissie bij te wonen. Zij kunnen de examencommissie van advies dienen, doch hebben geen stemrecht.

10.2 Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet worden door de voorzitter van de examencommissie ter afdoening voorgelegd aan het bestuur van de Wijnacademie®.

10.3 Dit reglement is van kracht met ingang van 1 oktober 2017.

Privacy reglement | Disclaimer | © Wijnacademie