Skip to main content
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
Wijnacademie®

Privacy verklaring

Stichting Wijnacademie behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Stichting Wijnacademie draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Stichting Wijnacademie streeft er naar om de privacy van haar cursisten en andere relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik of het verstrekken van uw gegevens. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd. 

Waarvoor verwerkt Stichting Wijnacademie uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Wijnacademie verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Stichting Wijnacademie;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Stichting Wijnacademie;
 8. Het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;
 9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Stichting Wijnacademie deze persoonsgegevens verwerken?

Stichting Wijnacademie mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting Wijnacademie of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Stichting Wijnacademie kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Stichting Wijnacademie;
 • Beveiliging en ter beschikkingstelling van de netwerkinfrastructuur aan derde(n).
  Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het
  internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de diensten te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Stichting Wijnacademie heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Stichting Wijnacademie verrichten. Zo maakt Stichting Wijnacademie gebruik van een organisatie die het secretariaat van de stichting voert, een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt, een organisatie die in opdracht van de stichting examens afneemt en een organisatie die tevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Stichting Wijnacademie te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Stichting Wijnacademie als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan cursussen en/of examens of om andere producten of diensten van Stichting  Wijnacademie te ontvangen. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Geeft Stichting Wijnacademie gegevens door aan het buitenland? 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Stichting Wijnacademie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Stichting Wijnacademie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Stichting Wijnacademie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van aanmelding voor een cursus of examen van Stichting Wijnacademie worden na afronding van de cursus of examen nog 2 jaar bewaard. Voor financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Hoe beveiligt Stichting Wijnacademie uw persoonsgegevens? 

Stichting Wijnacademie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Stichting Wijnacademie toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Stichting Wijnacademie verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot door Stichting Wijnacademie verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe. 

Inzagerecht 

U heeft het recht de door Stichting Wijnacademie verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking 

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Stichting Wijnacademie de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Stichting Wijnacademie de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel
  nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Stichting Wijnacademie verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie 

Stichting Wijnacademie kan u om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Stichting Wijnacademie om de identiteit van cursisten te controleren en om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek 

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Stichting Wijnacademie aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Stichting Wijnacademie zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Stichting
Wijnacademie aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. 

Heeft Stichting Wijnacademie een Functionaris Gegevensbescherming?

Stichting Wijnacademie heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Wel heeft Stichting Wijnacademie een Privacyfunctionaris aangesteld die aanspreekpersoon is voor alle zaken die de verwerking van persoonsgegevens betreffen.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Wijnacademie?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Wijnacademie dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Stichting Wijnacademie kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Stichting Wijnacademie. Stichting Wijnacademie adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Stichting Wijnacademie vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Hoe neemt u contact met Stichting Wijnacademie op? 

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wijnacademie kunt u contact opnemen met:

Stichting Wijnacademie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 088 – 600 9 600

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Stichting Wijnacademie

In het kader van onze online dienstverlening legt Stichting Wijnacademie gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om in te schrijven voor een cursus, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Wijnacademie daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.wijnacademie.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te
optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stichting Wijnacademie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Stichting Wijnacademie kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke
informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Stichting Wijnacademie en andere websites

Op de website van Stichting Wijnacademie treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Stichting Wijnacademie kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.